PL EN

Privacy Policy

Administrator danych osobowych

Polityka prywatności określa reguły dotyczące przechowywania i dostępu do danych osobowych, o których mowa Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie RODO.

W niniejszym dokumencie przedstawiamy zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przez IT Rules Administratorem danych osobowych jest IT Rules z siedzibą przy ul. Sixta 5, 43-300 Bielsko-Biała (dalej IT Rules).

Z IT Rules można skontaktować się pisemnie pod adresem: IT Rules ul. Sixta 5, 43-300 Bielsko-Biała, w formie elektronicznej na adres e-mail: office@itrules.pl lub telefonicznie: +48 697 438 431.

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia Twojego udziału w procesie rekrutacyjnych dla naszego klienta lub do naszej firmy.
pierwszym etapie to IT Rules pozyskuje dane kandydata (głównie przez portale biznesowe, na przykład LinkedIn, Goldenline). Kandydat wtedy nie jest poinformowany o przetwarzaniu danych, ale jest to niezbędny etap, aby ocenić czy może być on zainteresowany ofertą pracy. Głównym celem IT Rules jest łączeniu kandydatów z atrakcyjnymi pracodawcami. Przetwarzanie jest więc konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, czyli IT Rules (art. 6 ust. 1. lit. f. RODO). IT Rules dokłada wszelkich starań, aby pierwszy etap nie obejmował zbędnych danych kandydata. Zakładamy jednak, iż kandydat tworząc profil w biznesowych mediach społecznościowych, bierze pod uwagę iż wzbudzi zainteresowanie rektuterów poszukujących specjalisty o podobnych kompetencjach.

Drugi etap rekrutacji kandydat bierze udział w pełni świadomie. IT Rules kontaktuje się drogą mailową (lub telefoniczną), a wraz z tym kontaktem przekazuje kandydatowi wszystkie informacje zawarte w tej Polityce Prywatności.

W sytuacji, kiedy kandydat sam kontaktuje się z IT Rules, a dane zawarte w standardowym CV są niewystarczające do skrupulatnej oceny dopasowania kompetencji do wymagań klienta, IT Rules ma uzasadnioną potrzebę uzupełnienia tych informacji we własnym zakresie ze źródeł dostępnych publicznie (np. na portalu kandydata w mediach społecznościowych).

Zakres przetwarzanych danych:

IT Rules przetwarza następujące dane kandydatów:

 1. 1) imię i nazwisko
 2. 2) adres do korespondencji
 3. 3) adres email
 4. 4) numer telefonu
 5. 5) wizerunek (zdjęcie w CV)
 6. 6) wykształcenie
 7. 7) przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 8. 8) specjalizacja zawodowa
 9. 9) dane publicznie dostępne w mediach społecznościowych o charakterze biznesowym lub profesjonalnym (LinkedIn, Goldenline)
 10. 10) oczekiwania finansowe dotyczące wynagrodzenia u nowego pracodawcy
 11. 11) poziom znajomości języka angielskiego
 12. 12) okres wypowiedzenie umowy o pracę u obecnego pracodawcy

Udostępnianie danych osobowych

IT Rules po skrupulatnej ocenie pod kątem dopasowania kandydata do potrzeb klienta, udostępnia mu jego dane. IT Rules gwarantuje, iż przed ujawnieniem danych, kandydat uzyska informacje na temat klienta.

Czas przetwarzania danych osobowych

IT Rules dołoży wszelkich aby dane kandydata były aktualne i w tym celu podejmuje kontakt z kandydatem. Jeżeli IT Rules nie podejmie kontaktu w celu aktualizacji danych, dane osobowe kandydata będę usunięte po upływie 24 miesięcy od daty ich pozyskania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Kandydat, którego dane przetwarza IT Rules posiada wiele uprawnień, na postawie których może on wpłynąć na to, w jaki sposób jego dane są przetwarzane lub w części przypadków spowodować zakończenie takiego przetwarzania. Te prawa to:

Prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

1) Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.
Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
2) Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania

1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
2) Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
3) Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu

1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2) Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
3) Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
4) Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
5) W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
6) Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych

1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
2) Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
3) Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4) Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.


W celu skorzystania z któregokolwiek z opisanych praw, prosimy o kontakt mailowy na adres office@itrules.pl lub telefonicznie pod nr +48 697 438 431.

Skarga do organu nadzorczego

Nawiązując do art. 77 RODO, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, szczególnie w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczące kandydata narusza przepisy RODO.

Źródło pozyskania przetwarzanych danych osobowych

IT Rules pozyskuje dane kandydata poprzez:

 1. 1) serwisy społecznościowe o charakterze profesjonalnym i biznesowym
 2. 2) polecenie przez osoby trzecie jako godnego uwagi specjalistę
 3. 3) kandydat wysyła CV poprzez formularz dostępny na stronie internetowej IT Rules
 4. 4) kandydat kontaktuje się z IT Rules przez maila lub telefonicznie

Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

IT Rules nie przetwarza danych osobowych kandydata w sposób zautomatyzowany oraz nie dokonuje ich profilowania w rozumieniu przyjętym przez RODO.